คู่มือประชาชน

คู่มือประชาชน ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

การขอรับอนุญาตให้ตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน

การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ (กรณีขออุปการะเด็กถูกทอดทิ้งที่มีผู้เลี้ยงดูในครอบครัว)

การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ (กรณีขออุปการะเด็กที่อยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์)

การรับรององค์กรที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

การออกบัตรประจำตัวคนพิการ กรณี การขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ

การออกบัตรประจำตัวคนพิการ กรณี การยกเลิกการมีบัตรประจำตัวคนพิการ

การออกใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป

ให้คำปรึกษาเยียวยาก่อนเลิกรับบุตรบุญธรรม

การรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน

10 การรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์

11 การรับจดทะเบียนองค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน

12 การรับรองมาตรฐานการปฎิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของนักสังคมสงเคราะห์

13 การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของอาสาสมัคร

14 การออกบัตรประจำตัวคนพิการ กรณี บัตรหมดอายุ บัตรชำรุด บัตรสูญหาย หรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญของบัตรประจำตัวคนพิการ


Share: