เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป และมอบบ้านผู้สูงอายุ อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุทัยธานี

นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป จำนวน 3 ราย และมอบบ้านผู้สูงอายุ จำนวน 1 ราย ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ในการนี้ นางอรุณี เต็งสุวรรณ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี และทีม One Home อุทัยธานี หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุทัยธานี ชมรมแม่บ้านมหาดไทย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ้นในพื้นที่ ประธานสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำอำเภอเมืองอุทัยธานี จิตอาสา เครือข่ายกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ เครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป (รายละเอียด)


Share: