ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผู้สูงอายุขอรับการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย และเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก

รายละเอียด


Share: