พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเที่ยนถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ จิตอาสา พ่อค้า ประชาชนทุกหมู่เหล่า ณ ชุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ ลานสุพรรณิการ์ ในการนี้ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวง พม.จังหวัดอุทัยธานี (One Home) เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

>>รายละเอียด<<


Share: