ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้เฉพาะตำแหน่ง ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

รายละเอียด


Share: