การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี

– ประกาศเจตนารมณ์

– เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี

ประกาศเจตนารมณ์เพื่อเป็นองค์กรคุณธรรม

 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

– นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี Organization Governance 2563

– นโยบายการให้หรือรับรองของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด

– การจัดการเรื่องร้องเรียน

– ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 62

– ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 63

– มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

– มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

– มาตรการป้องกันการขัดระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

– มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

– มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน

นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


Share: