ITA อุทัยธานี


ITA 2564

ข้อมูลพื้นฐาน
การดำเนินงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แผนป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

o42  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

o43  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

         ภายในหน่วยงาน

การประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
การปฏิบัติงาน
การให้บริการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial