ITAการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี

          – ประกาศเจตนารมณ์

          – เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี

          – ประกาศเจตนารมณ์เพื่อเป็นองค์กรคุณธรรม

          – นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

          – นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี Organization Governance 2563

          – นโยบายการให้หรือรับรองของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด

          – การจัดการเรื่องร้องเรียน

          – ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 62

          – ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 63

          – มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

          – มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

          – มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

          – มาตรการป้องกันการขัดระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

          – มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

          – มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

          – คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน

          – นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

          – การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial