CSR จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับศูนย์สงเคราะห์ผู้ยากจนในแดนทุรกันดารตามพระราชประสงค์ฯ มอบผลไม้ หน้ากากอนามัย และน้ำดื่ม

รายละเอียด


Share: