โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด ประจำปี 2564

นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน ส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2564….

รายละเอียด


Share:ประธานรัฐสภาฯ และคณะมอบหน้ากากอนามัยและนมผงสำหรับเด็ก ให้แก่จังหวัดอุทัยธานี เพื่อมอบให้กลุ่มเปราะบางในจังหวัดอุทัยธานี

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ในฐานะประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคม พร้อมด้วย นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ … รายละเอียด


Share:กิจกรรมจิตอาสา วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2564

นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ “๑ กระทรวง ๑ การให้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นในยุค New Normol” >>รายละเอียด<<


Share:การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต กลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

    นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานมอบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางระดับพื้นที่ให้กับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พมจ.)ทั่วประเทศ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน วัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เกิดความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานขับเคลื่อนโครงการฯ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันในการนี้ นางศรีสุดา เถาเมืองใจ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ โรงแรมปริ๊น พาเลช มหานาค >>รายละเอียด<<


Share:พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัดอุทัยธานี ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน ในการนี้ นางศรีสุดา เถาเมืองใจ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี ได้นำทีมหัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่) อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุทัยธานี >>รายละเอียด<<


Share:งานวันคนพิการสากล จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี พ.ศ. 2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้นายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี พ.ศ. 2563 จัดขึ้น ณ อาคารสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ (บึงพระชนก) อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุทัยธานี โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมงาน จำนวน 800 คน >>รายละเอียด<<


Share:20 ปี พอช. เนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลก กับการสร้างความมั่นคงของมนุษย์ด้านที่อยู่อาศัยชุมชนฯ Housing For All : A Better Urban Future

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วม “20 ปี พอช. กับการสร้างความมั่นคงของมนุษย์ด้านที่อยู่อาศัยชุมชนผู้มีรายได้น้อย เนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลก บ้านมั่นคง : ที่อยู่อาศัยสำหรับทุกคน เพื่ออนาคตเมืองที่ดีกว่าเดิม” ณ ห้องประชุมไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ชั้น 1 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ในการนี้ นางอรุณี เต็งสุวรรณ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในการเป็นบทบาทสำคัญเพื่อสนับสนุนให้เกิดเวทีการทำงานขับเคลื่อนพื้นที่เมืองอุทัยธานี ด้านการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยชาวแพสะแกกรัง >>รายละเอียด<<


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial