ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้เฉพาะตำแหน่ง ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเกี่ยวกับความเหมาะสมกับตำแหน่ง ครั้งที่ ๒ พนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แสดงใบรับรองผล  การตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ด้วยชุดตรวจหาเชื้อโควิดแบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง    (ชุดตรวจ ATK) ซึ่งรับรองโดยสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชน เป็นระยะเวลาไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการประเมิน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าสอบและกรรมการผู้ประเมินทุกคน

รายละเอียด


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial