20 ปี พอช. เนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลก กับการสร้างความมั่นคงของมนุษย์ด้านที่อยู่อาศัยชุมชนฯ Housing For All : A Better Urban Future

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วม “20 ปี พอช. กับการสร้างความมั่นคงของมนุษย์ด้านที่อยู่อาศัยชุมชนผู้มีรายได้น้อย เนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลก บ้านมั่นคง : ที่อยู่อาศัยสำหรับทุกคน เพื่ออนาคตเมืองที่ดีกว่าเดิม” ณ ห้องประชุมไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ชั้น 1 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ในการนี้ นางอรุณี เต็งสุวรรณ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในการเป็นบทบาทสำคัญเพื่อสนับสนุนให้เกิดเวทีการทำงานขับเคลื่อนพื้นที่เมืองอุทัยธานี ด้านการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยชาวแพสะแกกรัง >>รายละเอียด<<


Share: