เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ 100 ปี ขึ้นไป และผู้ประสบปัญหาทางสังคม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 5 ราย

รายละเอียด


Share: