ศปภ.ร่วมกับ กรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสนับสนุนวัคซีนชิโนฟามให้กับคนพิการและกลุ่มเปราะบาง

รายละเอียด


Share: