วิทยากรจิตอาสาภัยพิบัติ อบต.ลานสัก อำเภอลานสัก

จังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ สำนักงานพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี โดย นางสุดใจ น้ำสมบูรณ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในหัวข้อการจัดตั้งศูนย์พักพิงเบื้องต้น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี >>รายละเอียด<<


Share: