ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน สอบข้อเท็จจริงและพิจารณาให้ความช่วยเหลือครัวเรือนยากจนและเปราะบาง (เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนและผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง)

รายละเอียด


Share: