ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ผู้ป่วยพาร้กินสันที่เสนอรายชื่อขอรับ”ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน”

นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี และนางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่กาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ผู้ป่วยพาร์กินสัน ที่ขอรับไม้เท้าพระราชทาน จากสภากาชาดไทย จำนวน 7 ราย และนำเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองคัดเลือกผู้ป่วยพาร์กินสันที่มีความต้องการไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ ผู้นำชุมชนในพื้นที่ และ อสม.

>> รายละเอียด <<


Share: