ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน คนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่ยื่นคำร้องฯ ขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ ประเภทรายบุคคล เพื่อนำไปลงทุนประกอบอาชีพ

จังหวัดอุทัยธานี มอบหมายสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี ให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงผู้ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประเภทรายบุคคล เพื่อนำไปลงทุนประกอบอาชีพ ในเขตพื้นที่อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี >>รายละเอียด<<


Share: