ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและจัดเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ในพื้นที่อำเภอหนองฉาง

รายละเอียด


Share: