ลงพื้นที่เก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน เพื่อจัดทำสมุดพกครอบครัว ในพื้นที่อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

รายละเอียด


Share: