ลงพื้นที่ติดตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสวัสดิการสังคมจังหวัดอุทัยธานี โครงการฝึกอบรมอาชีพตัดผมชาย สร้างจิตสาธารณะสู่ชุมชน

>>รายละเอียด<<


Share: