ลงพื้นที่ติดตามและมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการและติดตามคนพิการที่ได้รับการดูแลตามโครงการสนับสนุนการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ

รายละเอียด


Share: