พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ภายใต้แผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตทุกมิติอย่างมีส่วนร่วม ชุมชนชาวแพในแม่น้ำสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี

นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธาน ในพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาที่อยู่อาศัย ชาวแพสะแกกรังจังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณเทศบาลเมืองอุทัยธานี โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 250 คน ในการนี้ ได้มอบเงินงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อย ในชุมชนเมืองและชนบท งบประมาณ จำนวน 1,066,000 บาท


Share: