พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การแก้ไขปัญหาที่ดินและที่อยู่อาศัย รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้มีรายได้น้อยจังหวัดอุทัยธานี

รายละเอียด


Share: