ประกาศ ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้เฉพาะตำแหน่ง ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดอุทัยธานี ตามคำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ 2142/2564 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2564 เรื่อง กำหนดมาตรการผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงอย่างเคร่งครัด หากผู้ใดฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ อาจมีความผิดมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

รายละเอียด


Share: