ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้เฉพาะตำแหน่ง ครั้งที่ ๑ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินตำแหน่งนิติกร

รายละเอียด


Share: