ทำสัญญาและมอบเงินกู้ยืมเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพคนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

รายละเอียด


Share: