การประชุมบูรณการเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม การจัดการปัญหาคุณภาพแม่น้ำสะแกกรังเสื่อมโทรม มุ่งสู่ “จังหวัดอุทัยธานี เมืองสวย น้ำใส”

นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมบูรณาการเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการปัญหาคุณภาพแม่น้ำสะแกกรังเสื่อมโทรม มุ่งสู่ “จังหวัดอุทัยธานี เมืองสวย น้ำใส” ภายใต้โครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤตและจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วัตถุประสงค์เพื่อรายงานสถานการณ์คุณภาพแหล่งน้ำในพื้นที่ รวมทั้งสาเหตุปัจจัยที่ส่งผลให้แหล่งน้ำมีคุณภาพน้ำ เสื่อมโทรม ตลอดจนสร้างความตระหนัก การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน เครือข่าย ในการจัดการ ปัญหามลพิษทางน้ำ และกำหนดแนวทาง มาตรการจัดการปัญหาคุณภาพน้ำแม่น้ำสะแกกรัง ณ ห้องสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุทัยธานี ในการนี้ นางสุดใจ น้ำสมบูณ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นางสาวรารินี ดิษผึ้ง นักสังคมสเคราะห์ชำนาญการ ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

>>รายละเอียด<<


Share: